Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Documentolog Қаз Рус Eng
Жатақханаға орналасуға өтінім беру
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B07106 Робототехникалық, зияткерлік жүйелер және аспап жасау

Факультет Инженерлік және сандық технологиялар факультеті (ИжСТФ)
Кафедра Энергетика және радиоэлектроника (ЭжР)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B071 Инженерия және инженерлік іс
Білім беру бағдарламаларының тобы В064 Механика және металл өңдеу
Атауы 6B07106 Робототехникалық, зияткерлік жүйелер және аспап жасау
Аккредиттеу Жоқ
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасы бойынша түлек моделі - әр түрлі мақсаттағы робототехникалық және зияткерлік жүйелерді әзірлеу, жобалау жэнс пайдалану саласында, оның ішінде жасанды интеллект және тсхникалык кору элементтері бар жэне оларды уақыт өте келе өзектендіру үшін уәждемесі бар кэсіби дағдыларға ие;
- койылған мақсаттарды тиімді орындау үшін конструктив™ өзара іс-кимылға, робототехника жэне аспап жасау саласында шешімдер қабылдауга қабілетті;
- ақпараттық технологияларды барынша тиімді пайдалану кезінде робототехника, зияткерлік жүйелер жэне аспап жасау саласындағы міндеттерді шешу үшін цифрлық құзыреттілікті көрсстсді;
- коғамда алған дағдыларын тарату үшін шығармашылықты, шығармашылықты жэне жасампаз әлеуметтік белсенділікті көрсетеді;
- алған білімдері мен дағдыларын тарату мақсатында тарихи жэне мәдени мүраға тозімділік, қүрмет корсете отырып, эртүрлі тілдік ортада кары.м-қатынас жасайды;
- еліміздің эрбір азаматынын өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасауға қатысады;
- цифрлық революция талаптарына сәйкес табиги ресурстарды ұтымды пайдалануға және тұрақты даму идеяларын қалыптастыруга бағыпталган
Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіби өсуге және ұтқырлыққа қабілетті, электроника және автоматтандыру саласында түйінді және кәсіби құзыреттерге, робот техникасы және аспап жасау саласында инженердің кәсіби құзыреттеріне ие жоғары білімді тұлғаны қалыптастыру
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже техника және технология бакалавры
Кәсіптік қызмет саласы (ЭҚЖЖ бойынша секция) Өңдеу өнеркәсібі (Секция C)
Ақпарат және байланыс (Секция J)
Кәсіптер тізімі метрология жөніндегі инженер
Радиоэлектрондық жабдық жөніндегі инженер
Инженер-жобалаушы
Инженер-электроник
Кәсіби қызмет түрлері Монтаждық-келтірушілік
Ұйымдастырушылық-басқарушылық
Жобалау-технологиялық
Есептік-жобалық
Сервистік-пайдалану
Эксперименттік-зерттеу
Кәсіби қызмет объектілері әскери-өнеркәсіптік индустрияны, көлік пен байланысты, ауыл және коммуналдық шаруашылықты, медицинаны, білім беру мен тұтыну салаларын қоса алғанда, барлық салалардың кәсіпорындары мен ұйымдары, жобалау ұйымдары, әртүрлі меншік нысанындағы фирмалар
Бағдарламаның ерекшеліктері академиялық алмасу бағдарламасы, қосымша білім беру бағдарламасын меңгеру мүмкіндігі (Minor)
Оқу түрі ҚББТ қолданумен күндізгі
Оқу кезеңі Жалпы орта білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі бүкіл оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық кредит және оқу жылы үшін кемінде 60 академиялық кредит білім беру кезеңімен айқындалады. Жоғары білімі немесе техникалық және кәсіптік білімі бар немесе кеш білімі бар бакалавриат студенттерінің оқу мерзімі формальды және формальды емес білім берудің бұрын қол жеткізілген нәтижелерін ескере отырып айқындалады. Сонымен бірге, егер білім алушы пәннен және оқу қызметінің басқа түрлерінен оқу жылына кемінде 60 кредит объектісімен Жеке оқу жоспарын қалыптастырса, оқу кезеңі ұлғайтылуы немесе азайтылуы мүмкін.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Объем кредитов/часов (не менее) 240/7200
Алдыңғы білім деңгейі жоғары білім
жалпы орта білім беру
техникалық және кәсіптік білім беру
Бағдарлама менеджері Кашевкин Александр Александрович
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
30.12.2019ж. № 269 бұйрығының № 39 қосымшасына сәйкес "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының орынбасарының "Радиотехникалық, электрондық бұйымдарды дайындау" кәсіби стандарты (КС)
22.10.2018 ж. №283 бұйрығының №1 қосымшасына сәйкес "Атамекен" ҚР ҰКП Басқарма төрағасының орынбасары "Метрология" кәсіби стандарты (КС)
05.12.2022 ж. №222 бұйрығының № 15 қосымшасына сәйкес "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының міндетін атқарушының "IoT жүйелерін әзірлеу" кәсіби стандарты (КС)
07.08.2023 ж. № 125 бұйрығының № 31 қосымшасына сәйкес "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма төрағасының міндетін атқарушының "Робототехника (роботтар мен олардың жиынтықтауыштарын өндіру)" кәсіби стандарты (КС)
Салалық комиссия отырысының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы №1 хаттамасымен бекітілген және ақпарат, ақпараттандыру, байланыс және телекоммуникация саласындағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы салалық біліктілік шеңбері (СБШ)